Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

Khắc chế Sona mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi - Blog Trần Văn Thông

Khắc chế Sona mùa 12 qua: tướng, trang bị và cách chơi - Blog Trần Văn Thông: Bạn đã nghĩ cách nào để khắc chế Sona trong Liên Minh Huyền Thoại chưa? Bạn đã chọn cho mình 1 vị tướng để khắc chế Sona chưa? Hay là bạn biết sử dụng trang bị nào để khắc chế Sona chưa? Cùng Blog Tranvanthong.com tìm hiểu ngay nhé… Mục lục ẩn 1 Tướng khắc chế Sona 2 Trang bị khắc chế Sona 3 Cách khắc chế Sona Tướng khắc chế Sona …

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

TFT Taiwan set 6 [聯盟戰棋S6]

 Teamfight Tactics (TFT) 是由 Riot Games 开发和发行的一款自动格斗游戏。该游戏是《英雄联盟》的衍生产品,基于 Dota Auto Chess,玩家在其中与其他七名对手在线竞争,组建一支队伍,排在最后一位。该游戏于 2019 年 6 月作为 Microsoft Windows 和 macOS 的英雄联盟游戏模式发布,并于 2020 年 3 月作为 Android 和 iOS 的独立游戏发布,具有它们之间的跨平台游戏功能。


基于 Dota Auto Chess(Dota 2 的一个模组),该游戏围绕八名玩家展开,他们组建团队相互对抗并成为最后一个站立的玩家。 [1]战场由六边形组成,玩家可以在回合之间战略性地将单位放置在游戏板一侧的六边形上。在每一轮中,会自动开始一场短暂的战斗,两名玩家在该轮随机匹配,或者与计算机控制的敌人配对。在对抗计算机控制的敌人的回合中,每个敌人都有机会掉落玩家可以使用的金币、单位或物品。对手还活着的许多单位。


游戏由阶段和回合组成。除第一阶段外,每个阶段包括七轮。第一阶段由三轮计算机控制的敌人组成。在每个阶段的第四轮,都有一个称为“旋转木马”的功能,玩家可以在其中自由轮换带有随机装备物品的单位以供选择。在这些共享回合中,生命值最低的两名玩家可以首先选择他们的单位,然后是接下来的两名生命值最低的玩家,依此类推。如果有生命值相近的玩家,游戏将随机选择顺序。 [2]在每个阶段的最后一轮,玩家将面对电脑控制的敌人。


玩家在回合中积累黄金,可以将其存起来以建立兴趣,这进一步增加了他们每回合的收入。玩家还可以通过连续赢得多轮或连续输多轮来获得每轮额外收入。每一轮或购买经验点来提高他们的水平。玩家等级越高,他们可以在棋盘上放置的单位越多,也可以通过某些物品进行扩充,并且商店中单位的平均稀有度越高。如果在商店或共享草稿中找到相同单位的其他副本,则每个单位都可以升级。升级冠军会增加他们的最大生命值和攻击力。 [需要引用]


除了一些例外,单位都有一个健康条和一个法力条。受到敌人攻击或技能的伤害会降低单位的生命值,但会增加单位的法力值。当一个单位的生命值达到零时,他们将被有效地从回合中移除。当一个单位的法力值满时,他们会施放一个独特的能力。某些单位可能会在其法力值的一定百分比已满的情况下开始回合,但单位通常在开始回合时没有法力值。[需要引用]


协同效应由使用一个或多个具有相同特性的单位组成的团队组合激活。每个单位都有两个或三个特征,单位的有效组合将激活有利于玩家的协同效应。协同效应通常分为三类:增强盟友的效果、削弱敌人的效果和杂项效果。 [需要引用] 每套团战战术都对应一个独特的单位池、协同作用的集合和可用的物品。 [3 ]


Teamfight Tactics 会定期更新其单位名册。每三个月会有一次部分轮换,Riot Games 开发人员将其称为中期更新,轮换出有问题的特性和单位。 [4]由于 Teamfight Tactics 是英雄联盟的一种游戏模式,它的补丁编号与其父游戏相同,而不是标记不同。 [需要引用]

Link Share: